بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار باگذری در نظام حقوقی ایران
1. بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار باگذری در نظام حقوقی ایران

صادق محمدی تلوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

چکیده
  برقراری و ایجاد محیطی امن و باثبات ازجمله دغدغههای هر حکومتی تلقی میشود و امنیت ملی هر کشوری جدا از امنیت اجتماعی آن نیست؛ ازاینرو داشتن یک جامعه باثبات از مهمترین وظایف دولت بوده است؛ اما شکلگیری یک ...  بیشتر
بررسی اکراه و اجبار در قانون مجازات اسلامی
2. بررسی اکراه و اجبار در قانون مجازات اسلامی

اسماعیل تاتاری بله سور؛ افسانه تاتاری بله سور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

چکیده
  اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی ...  بیشتر