نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علوم تربیتی

چکیده

اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده همراه باشد. در اکراه، شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است که از همین جا نیز تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می‌شود؛ در اجبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اختیار و رضا است؛ در حالی که در اکراه، مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه‌شونده، آزادانه، با اختیار و با داشتن حق انتخاب اما بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیردایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، اجبار را در کنار اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت نام می‌بردند. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی می‏باشد، این پژوهش از نوع بنیادی و مبتنی بر روش کتابخانه‏ای است و اطلاعات موردنظر از طریق تحلیل منطقی داده‏ها و اطلاعات موجود در قوانین گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها