نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت دولتی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان کردستان

چکیده

امروزه در مناطق مرزی غرب کشور، مفهوم پدیده کولبری به یکی از مفاهیم رایج و پرتکرار تبدیل‌شده است، به‌گونه‌ای که ساکنان مناطق مرزی این استان­ها را با کولبران می­شناسند و دولت و حاکمیت نیز به‌طور غیررسمی به این واژه مشروعیت داده­اند. کولبران کسانی هستند که بار وارداتی از کشور عراق را بر پشت خود حمل کرده و عموماً از کشور عراق به داخل مرزهای ایران وارد می­کنند. در مطالعه حاضر تلاش شده است تا پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی پدیده رایج کولبری در این مناطق شناسایی شود. برای تحقق این هدف تحقیقی، ابتدا بامطالعه پیشینه تجربی و مصاحبه با 20 نفر از کولبران صاحب­نام عمده، آسیب­های سه­گانه احصاء شده است. سپس با طراحی پرسشنامه بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و توزیع آن بین 100 نفر دیگر از کولبران، میزان اهمیت و اولویت این آسیب­ها مشخص‌شده است. مطالعه حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی است.
نتایج این تحقیق نشان می­دهد که پدیده کولبری پیامدهای منفیِ متعددی هم در زمینه­های اقتصادی و هم در زمینه­های اجتماعی- امنیتی برای ساکنان مناطق مرزی و دولت به همراه دارد. همچنین عواملی چون جبر محیطی و جبر ساختاری باعث رواج پدیده کولبری در مرزهای استان کردستان شده است.

کلیدواژه‌ها