نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 کارشناس ارشد علوم انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

بازارچه‌های مرزی میتواند بر ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه تأثیر داشته و نقش موثری در زمینه تحقق اهداف اقتصادی دولت همچون توسعه تجارت غیر نفتی و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق مرزی توسعه نیافته و محروم مرزی ایفا میکند.. این پژوهش بر اساس روش شناسی کیفی به بررسی درک و تفسیر بازاریان و تجار فعال در بازارچه‌های مرزی مریوان در خصوص تاثیرات بازارچه‌های مرزی بر ایجاد اشتغال انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق بوسیله پرسشنامه، مشاهده مشارکتی و اسنادی گردآوری شده است. با کمک روش نمونهگیری کیفی بوسیله 85 نفر از مطلعین کلیدی فعال در زمینه مبادلات تجاری بازارچه‌های مرزی پرسشنامهها تکمیل شده و نهایتا توسط روشهای آماری تحلیلی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نمایانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین وجود بازارچه مرزی و ایجاد اشتغال و ابعاد آن میباشد.

کلیدواژه‌ها