نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فناوری اطلاعات و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دکترای پیشگیری از جرم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناسی ارشد پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

امروزه فناوری‌های نوین در کنترل و پایش مرزها افق جدیدی را پیش روی کشورهای جهان در خصوص حفظ و حراست از مرزهایشان گشوده است. با توجه به اهمیت مرزها و همچنین تهدیداتی که متوجه آن‌ها می­باشد، روی­آوردن به فناوری‌های نوین در نظارت و کنترل آن‌ها می­تواند بستر را برای خنثی­سازی تهدیدات مترتب برمرزها را فراهم آورد. لذا با توجه به اینکه قاچاق یکی از چالش­های اصلی پیشروی کشور ما می­باشد، لزوم پیشگیری از آن بیش‌ازپیش خود را نشان می­دهد، لذا پژوهش حاضر به بررسی نقش فناوری‌های نوین در پیشگیری از قاچاق در مرزهای استان کردستان می­پردازد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و به‌صورت پیمایشی انجام‌گرفته است. ابزاری که از طریق آن‌ها اطلاعات گردآوری‌شده است، منابع کتابخانه­ای و توزیع پرسشنامه در میان کارشناسان مرتبط با موضوع بوده است. در ادبیات تحقیق، به رویکردهای نظری و همچنین تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته‌شده و سپس پرسشنامه­ای پس از تائید روایی و پایایی آن باهدف بررسی گویه­های مربوط به شش مؤلفه تحقیق در میان 70 نفر از کارکنان فرماندهی مرزبانی استان کردستان (ستاد و هنگ­های بانه و مریوان) توزیع گردیده است. داده­های به‌دست‌آمده در قالب نرم­افزار SPSS و بر اساس آماره­های آزمون فریدمن و خی­دو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته­های تحقیق حسگرها، دوربین­های دید در شب، پهپادها، دوربین­های حرارتی و GIS می­توانند بالاترین کارکرد را ازلحاظ کنترل و پایش مرزها و پیشگیری از قاچاق در نوار مرزی استان کردستان داشته باشند. هرچند رادارها و فناوری GIS نیز می­توانند مؤثر باشند اما با توجه به یافته­های این پژوهش، در جایگاه­های پایین­تری به نسبت فناوری‌های پیش­تر اشاره‌شده قرار دارند. یافته­های تحقیق حاکی از این است که فناوری‌های نوین کنترلی و نظارتی می­توانند نقش تعیین­کننده در پیشگیری از قاچاق کالا در نواحی مرزی داشته باشند. این فناوری‌ها با دقت و کارایی بالا می­توانند خطا و آسیب­های انسانی را به حداقل رسانده و نقش مؤثری در پیشگیری، شناسایی و مقابله با قاچاق از مبادی ورودی-خروجی مرزی داشته باشند

کلیدواژه‌ها