نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری گروه روان‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پلیس عمدتاً با رفتارهایش شناخته می ­شود و نحوه داوری شهروندان در باب کیفیت خدمات و رفتار پلیس می تواند معیار مهمی برای تعیین اثربخشی و کارایی این سازمان باشد. ازاین‌رو، هدف این پژوهش،ساخت و طراحی پرسشنامه پلیس جامعه ­پسند بود.
روش­شناسی: روش این مطالعه،توصیفی-اکتشافی وجامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهرسنندج درسال1399 بود. نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس انجام گرفت و تعداد نمونه آماری شامل 387 نفر(242 مرد و 145 زن) بود. جهت گردآوری داده­ ها از پرسشنامه 44 سؤالی محقق ساخته پلیس جامعه پسند (PP) برای سنجش جامعه پسندی نیروهای پلیس استفاده شد. برای بررسی سؤالات از عامل یابی محورهای اصلی(PAF) با چرخش واریماکس، تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، روایی محتوایی (کمّی وکیفی)، روایی صوری (کمّی و کیفی) و روایی سازهای (اکتشافی،تأییدی)،ضریب آلفای کرونباخ،استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج پژوهش نشان داد،پرسشنامه 44 سؤالی طراحی‌ شده برای سنجش جامعه­ پسندی پلیس،دارای شش مؤلفه بود که درمجموع،17/56 درصد واریانس جامعه ­پسندی پلیس را تبیین می ­کنند و هر کدام از مؤلفه ­ها مقدار قابل­ت وجهی از واریانس کل را تبیین میکنند (مؤلفه اول 09/14 درصد، مؤلفه دوم 62/12 درصد، مؤلفه سوم 37/8 درصد، مؤلفه چهارم79/7 درصد، مؤلفه پنجم 10/7 درصد و مؤلفه ششم 18/6 درصد).
نتایج: براساس یافته ­های حاصل ازپژوهش، روایی محتوایی، صوری و روایی سازهای پرسشنامه طراحی‌ شده قابل‌قبول است. مقیاس پلیس جامعه ­پسند از همسانی درونی و پایایی قابل‌قبولی برخوردار است و می ­توان از آن در حوزه ­های سنجش و پژوهش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها