نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دکترای مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش ادارات و سازمان­ها در ارتقا امنیت پایدار استان کردستان صورت گرفته است که به این منظور 300 نفر از کارکنان این سازمان‌ها و 300 نفر از مراجعه کنندگان به این سازمان‌ها به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده و تحت بررسی قرار گرفته اند. برای تعیین حجم نمونه، از روشنمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم جامعه استفاده شد. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری توصیفی از نوع همبستگی است و از پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تحلیل آماری پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های نهایی پژوهش در نرم افزار آماری علوم اجتماعی، حاکی از تأثیر مثبت ادارات و سازمان­ها در ارتقای امنیت پایدار و ابعاد آن ارتقا بعد اجتماعی، ارتقا بعد اقتصادی و ارتقا بعد زیست محیطی در استان کردستان داشت.

کلیدواژه‌ها