نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دفتر تحقیقات کاربردی

چکیده

مجرمان در ارتکاب جُرم دست به انتخاب‌‌های کاملاً منطقی می‌‌زنند و به دنبال ساده‌‌ترین، کم‌‌خطرترین و مناسب‌‌ترین فرصت‌‌ها و شرایط برای ارتکاب جُرم هستند. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر؛ شناسایی نقش کالبد فضاهای شهری در نمود امنیت اجتماعی ساکنین بافتهای میانی و حاشیهای در شهر سنندج است. در این پژوهش، با توجه به نظریات برخی از نظریهپردازان حوزه پیشگیری از جرم، از روش کمی و ابزار توزیع پرسشنامه در میان 519 نفر از شهروندان محلات مختلف شهر سنندج استفاده شد و دادههای به دست آمده نیز در چارچوب تحلیلهایرگرسیونی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که امنیت ادراک‌شده در محلات منتخب متفاوت بوده و مقایسه کیفیت شاخص‌‌های موردبررسی (امنیت ادراک‌شده و ویژگی‌‌های کالبد فضای عمومی در 14 محله منتخب) بین بافت‌‌های میانی و حاشیه‌‌ای شهر سنندج نیزنشان داد که امنیت ادراک شده (به ترتیب با میانگین حداقل مربعات 87/2 و 5/2) و کیفیت ویژگی‌‌های کالبدی فضای عمومی (به ترتیب با میانگین حداقل مربعات 11/2 و 83/1) در بافت میانی بیشتر از بافت حاشیه‌‌ای شهر بوده است. در نهایت نتایج نشان داد که در بهترین حالت (در بافت میانی شهر) رضایت ساکنین از ویژگی‌‌های کالبدی فضای عمومی پایین است و این پایین بودن رضایت آنان عمدتاً به فرسوده بودن و بافت قدیمی از مناطق ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها