نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول)،

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت نقش سربازان در تامین امنیت شهروندان در استان کردستان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی موضوع، از روش کتابخانه­ای و بهره­مندی از داده­های آرشیوی سعی نموده تا ابزار مختلف تاثیرگذاری سربازان بر ایجاد نظم و امنیت را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. جغرافیای مورد مطالعه، استان کردستان است. بررسی­ها نشان داد که مولفه­هایی چون؛ شناخت جایگاه سرباز در نیروهای مسلح؛ نقش معنویت­گرایی در سربازان؛ تاثیر سربازی بر جوانان؛ افزایش روحیه ایثارگری؛ گسترش و تقویت ارتباط با دیگران؛ تمرین مدارا و بردباری؛ تمرین قناعت­پیشه­گی؛ و دستیابی به روحیه نظم و انضباط با سربازی در عرصه­ی خدمت حاصل می­شود. حال نتایج حاکی از آن است که سربازی در استان کردستان، رابطه­ی مستقیمی با تامین نظم و امنیت توسط سربازان در کنار دیگر نیروهای کادر دارد. لذا نقش تعیین­کننده­ی سربازان در تامین امنیت شهروندان استان کردستان در چهارچوب خدمت در نواحی شهری، برون شهری و مرزهای استان کردستان نمود پیدا می­کند، به طوری که تحقق راستین آن در گرو بذل توجه به نیازهای آنان و توجه به دغدغه­های آنان در این خصوص است.

کلیدواژه‌ها