نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکترای فلسفه تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یکی از پدیده­هایی که به عنوان معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی، امروزه در جوامع مختلف به ویژه در مرزهای استان­های غربی مثل استان کردستان مطرح است پدیده قاچاق انسان می­باشد. سالانه افراد زیادی به دلایل مختلف، خواسته یا ناخواسته به صورت قاچاقی از مرزهای غربی کشور به کشورهای ترکیه و عراق و از آنجا به دیگر کشورها قاچاق می­شوند، از این رو؛ هدف پژوهش حاضر؛ بررسی جرم قاچاق انسان در اسناد بین­المللی و داخلی با تاکید بر آن در جغرافیای مرزی استان کردستان است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش اسنادی و رجوع به منابع اسنادی-حقوقی در جزا و جرم­شناسی است. یافته­ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که تبیین جرم­شناختی برای مسئله قاچاق انسان در گرو نگاه ویژه از منظر حقوق داخلی و تناسب آن با حقوق بی­المللی برای قاچاق انسان به ویژه شیوه­های نوین قاچاق است. 

کلیدواژه‌ها