مدیر مسئول


علی آزادی فرمانده انتظامی استان کردستان

  • aazadi.com

سردبیر


دکتر ناصر شیربگی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

  • nshirbagiuok.ac.ir

مدیر اجرایی


دکتر امیرحسین محمدپناه هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

  • mpanah89yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر یعقوب احمدی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور استان کردستان

  • yahmady2001yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عادل صلواتی استادیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

  • adel_salavatiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید خانی استادیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان

  • s.khani63gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رفیق حسنی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

  • hasani.rafighgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر امید قادرزاده استادیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان

اعضای هیات تحریریه


دکتر جلیل سحابی استادیار جامعه شناسی توسعه و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

  • jalil.sahabigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریدون احمدی استادیار مدیریت سیاست گذلری دانشگاه پیام نور کردستان

  • freydonyahoo.com