جمال ادهمی

استادیار جامعه­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

 

 

رفیق حسنی

استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

جلیل سحابی

استادیار جامعه­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

 

فریدون احمدی

استادیار مدیریت سیاستگذاری دانشگاه پیام نور کردستان

 

علیرضا قهرمانی

مدرس مجتمع آموزشی فرماندهی انتظامی استان کردستان

 

امیر حسین محمدپناه

هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

 

حجت اسفندیاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد سنندج